Algemene voorwaarden van MBRdesign gevestigd in Spijkenisse (2018).

1. Definities
Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van MBRdesign.


2. Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MBRdesign en op alle overeenkomsten tussen de klant en MBRdesign. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.

Note: Aangezien al onze producten maatproducten zijn, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten.


3. Overeenkomst

De overeenkomst tussen de klant en MBRdesign komt niet tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van MBRdesign, maar pas doordat MBRdesign de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt.


4. Annulering
Wil de klant de met MBRdesign gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij MBRdesign een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door MBRdesign schriftelijk is bevestigd. De klant kan niet meer annuleren nadat MBRdesign aan de klant de statusvermelding “in behandeling” heeft gestuurd.

Na annulering brengt MBRdesign bij de klant altijd een bedrag van € 25,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 25,- belopen.


5. Verantwoordelijkheid opmaakspecificaties
De klant houdt rekening met het feit dat kleuren en afmetingen – van drukwerkproducten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate kunnen afwijken met het geleverde product. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.


6.Prijs en betaling
6.1
Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging
6.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan MBRdesign kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering.
6.3 Is betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. MBRdesign kan in dit geval vooruitbetaling vragen indien MBRdesign (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.
6.4 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op MBRdesign.
6.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. MBRdesign heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft MBRdesign aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar MBRdesign heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.


7. Levering drukwerk
Inzake de levering, het risico tijdens vervoer en reclameren van drukwerk alsmede de aansprakelijkheid, zijn de voorwaarden van de desbetreffende drukkerij van toepassing.


8. Aansprakelijkheid
8.1
MBRdesign’s aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van zijn tekortkoming is beperkt tot een bedrag dat in een redelijke verhouding staat tot in het kader van de overeenkomst bepaalde prijs. MBRdesign is in geen geval gehouden tot vergoeding van gevolgschade.
8.2 MBRdesign is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geleverde goederen als gevolg van een doen of nalaten van derden.


9. Eigendomsvoorbehoud
9.1
Zonder af te doen aan de inhoud van artikel 10, geschiedt iedere levering onder voorbehoud van eigendom van alle geleverde goederen totdat de klant al hetgeen heeft voldaan waar toe hij jegens MBRdesign uit hoofde van de overeenkomst gehouden is, met inbegrip van rente en kosten.
9.2 Alle door MBRdesign vervaardigde zaken zoals produktiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen ter uitvoering van een overeenkomst, blijven het eigendom van MBRdesign, ook indien de kosten daarvan aan de klant worden aangerekend.
9.3 MBRdesign zal de door de klant, in het kader van een overeenkomst, aan hem toevertrouwde zaken zorgvuldig bewaren. De klant draagt tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van deze zaken.


10. Auteursrecht
10.1
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft MBRdesign steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde kopij, ontwerpen, modellen, voorbeelden, informatiedragers, fotografische opnamen, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
10.2 De klant krijgt na levering door MBRdesign het niet-exclusieve recht tot gebruik van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van de werken vermeld in artikel 10.1.
10.3 Het recht tot gebruik van de klant is beperkt tot normaal gebruik van de door MBRdesign geleverde werken bepaald in artikel 10.2 en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig produktieproces.
10.4 Verveelvoudiging en wijziging van de door MBRdesign geleverde werken zoals bepaald in artikel 10.2 is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MBRdesign.


11. Online diensten
11.1
Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met MBRdesign, verkrijgt hij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de voor de website door MBRdesign tot stand gebrachte software of applicaties, alsmede de daarbij behorende documentatie, ongeacht of deze software of applicaties in het kader van de opdracht zijn vervaardigd.
11.2 De klant dient zorg te dragen voor een correct en oordeelkundig gebruik van de website / webshop en de daaraan ten grondslag liggende software en applicaties.
11.3 Het is klant toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website / webshop binnen de door MBRdesign aangegeven grenzen wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen. Het is in ieder geval niet toegestaan om zonder toestemming van MBRdesign wijzigingen aan te brengen in het (basis) ontwerp, de programmatuur of het navigatiesysteem.
11.4 MBRdesign maakt gebruik van een provider en andere dienstverleners ten behoeve van het functioneren van de website / webshop. MBRdesign is niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
11.5 MBRdesign zal gedurende een periode van één maand na installatie eventuele gebreken in de website herstellen, voorzover deze gebreken gelegen zijn in het door toedoen van MBRdesign niet voldoen aan de opgestelde specificaties. Indien er een acceptatietest is overeengekomen dan zal MBRdesign, in afwijking van het hiervoor bepaalde, gedurende een periode van 14 dagen na afloop van de testperiode dergelijke gebreken in de website herstellen, voorzover deze gebreken samenhangen met wijzigingen/verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht. De klant dient MBRdesign schriftelijk van bovengenoemde gebreken op de hoogte te stellen.
11.6 MBRdesign behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de klant zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan MBRdesign ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten. De garantieverplichting vervalt indien de klant zonder toestemming van MBRdesign wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen, alsmede indien de klant op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van MBRdesign een gebrek tracht te herstellen.
11.7 Indien MBRdesign extra werkzaamheden dient te verrichten door een uitbreiding van de opdracht, door het te laat, onjuist of onvolledig aanleveren van programmatuur, materialen of gegevens, door het herstel van de website in verband met onoordeelkundig gebruik, of door het buiten de opdrachtomschrijving om (op verzoek of noodgedwongen) begeleiden van medewerkers of toeleveranciers van de klant, dan zullen deze extra werkzaamheden, ongeacht of er sprake was van een vaste prijs, worden vergoed op basis van de gebruikelijk door MBRdesign gehanteerde tarieven.


12. Ontbinding overeenkomst door MBRdesign
12.1
Indien de overeenkomst door MBRdesign wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant, dient de klant, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van MBRdesign redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
12.2 Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de klant niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de klant verstrekte licentie te vervallen.

13. Geheimhouding
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.


14. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid welke niet de schuld is van MBRdesign noch krachtens wet of rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


15. Geschillen
15.1
Alle overeenkomsten tussen leveranciers en klanten worden beheerst door het Nederlands recht.
15.2 Ten aanzien van ieder geschil dat naar aanleiding of op grond van handelsbetrekkingen met leverancier mocht ontstaan zal de rechter van de woonplaats van leverancier bij uitsluiting bevoegd zijn.